KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

MADDE 1- KİŞİSEL VERİLERİNN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ:

 1. Bu bilgilendirme metni veri sorumlusu sıfatıyla “RedBox Supplement” (“www.redboxsupplement.com”) tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olup, bu bilgilendirme metni ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, destek hizmeti aldığımız kişi/kurumların temsilcisi ve çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin amaç, yöntem, hukuki sebepleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.
 2. www.redboxsupplement.com” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Sizlere ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.)’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile K.V.K.K. kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 3. Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, soyad, TC kimlik numarası vs.) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, emlak bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

MADDE 2- TANIMLAR     :

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

K.V.K.K. uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen “RedBox Supplement” “www.redboxsupplement.com” tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

MADDE 3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ       :

 1.  Kişisel verileriniz, “RedBox Supplement” “www.redboxsupplement.com” ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, iş yeri birimlerimiz, internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan tanımlama sistemi yoluyla, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilecek veriler, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
 2. Kişisel verileriniz, Firmamız ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

MADDE 4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNDEKİ AMAÇLAR  :

Toplanan kişisel verileriniz; Firmamızın hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, sizlere sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, Firmamızın ve Firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari ve bilgi güvenliğinin temini, Firmamızın ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, satış süreçlerinin, satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, muhasebe ve fatura işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin yürütülebilmesi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi, hizmetlere erişilebilirliğin sağlanabilmesi, sözleşme süreçlerinin takibi, kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi, sizlere bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi ve bu çerçevede işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, mevzuat kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesinin sağlanabilmesi için, K.V.K.K.’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- TOPLANAN VE İŞLENEN VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ HUSUSUNDA İZİN VE YETKİ     :

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesindeki amaçlar doğrultusunda ; Firmamızın iş ortaklarına, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlarımıza, avukatlarımıza, muhasebe ve fatura işlemleri için ilgili birimlerimize, operasyonel birimlerimize, doğrudan veya dolaylı olarak program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalara (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlara, ödeme kuruluşlarına ve diğer üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere K.V.K.K.’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılacaktır.

MADDE 6- TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ        :

Toplanan kişisel verileriniz bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilebilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

MADDE 7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI          :

Kişisel Veri Sahibi olarak K.V.K.K.’nın 11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuz bildiririz :

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını örenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 
 6. K.V.K.K. 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 7. (7-6) ve (7-7).maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MADDE 8- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN, VERİ SORUMLUSUNA ŞİKAYET VE BAŞVURUSU       : 

Kişisel Veri Sahibi olarak, şikayet ve başvurularınızı K.V.K.K.’nın 13.maddesi uyarınca yapabileceğinizi belirtmek isteriz. 

Kişisel Veri Sahipleri olarak, K.V.K.K.’nın 11. maddesinde belirtilen ve varsa başkaca  haklarınız hakkındaki açıklamalarınızı içeren taleplerinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, K.V.K.K.’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yazılı ve ıslak imzalı olarak (veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle) elden, postayla ya da noter kanalıyla “adres” adresine veya info@redboxsupplement.com adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kanunda belirtilen şekle uygun ve belirttiğimiz adreslerimize iletilecek talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edilecek olup, bu ücret ödenmeden talebin sonuçlandırılabilmesi mümkün olmayacaktır.